Zasady konkursu fotograficznego

I Cel Konkursu

Celem Konkursu organizowanego przez Radę Osiedla Przedmieście Oławskie, jest zwrócenie uwagi na piękno i znaczenie detali architektonicznych, uświadomienie ich wartości i objęcia ochroną w procesie rewitalizacji dzielnicy i remontów kamienic, a także promocja walorów historycznych Przedmieścia Oławskiego i aktywizacja mieszkańców do wspólnotowych działań na rzecz miejsca, w którym żyjemy.

II Organizator i Adresaci Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „TRÓJKĄT DETALI LICZNYCH”

Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,

ul. Kościuszki 140,

50-439 Wrocław,

mail przedmiescie_olawskie@osiedla.wroclaw.pl

facebook https://www.facebook.com/RadaOsiedlaPrzedmiescieOlawskie/

zwana dalej „Organizatorem”.

2. Partnerem konkursu jest Angel Poland Group.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, w jakikolwiek sposób związane z Przedmieściem Oławskim (zamieszkałe, uczące się, pracujące itp.) a także wszyscy, którzy są pasjonatami architektury przedmieścia, zwane dalej „Uczestnikami”.

4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział w konkursie może się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

III Zasady udziału w Konkursie

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne detali architektonicznych dzielnicy Przedmieście Oławskie w autorskim ujęciu artystycznym.

2. Organizator Konkursu pozostawia do decyzji Uczestników swobodny wybór techniki fotograficznej, w tym także zdjęcia zrobione telefonami komórkowymi.

3. Uczestnik konkursu przesyła zdjęcia przez stronę internetową https://trojkonkurs.com.pl/

5. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 10 fotografii w formie plików elektronicznych w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

6. Fotografie należy opisać według szablonu: dokładne miejsce gdzie wykonano zdjęcie, tytuł pracy (nie jest konieczny, wedle uznania), imię i nazwisko autora, adres mail.

8. Termin nadsyłania prac do 22 października 2019r., decyduje data i godzina wpływu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają Regulamin Konkursu.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Rady Osiedla Przedmieście Oławskie.

IV Ocena prac i nagrody w Konkursie

1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:

a) Tomasz Kizny – artysta fotografik
b) Magda Podsiadły – fotografka i dziennikarka Gazety Wyborczej

c) Paweł Duma – archeolog o admirator starej fotografii

d) Marita Weber – radna Przedmieścia Oławskiego

e) Robert Lenard Bachmann – radny Przedmieścia Oławskiego i artysta plastyk

2. Komisja Konkursowa wyłoni do 35 najlepszych fotografii, które zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrodę główną Grand Prix Konkursu za najlepsze zdjęcie pojedyncze lub serię zdjęć – bon towarowy o wartości 500zł. Zostaną również przyznane nagrody za miejsce drugie – bon towarowy o wartości 300zł i trzecie – bon towarowy o wartości 200zł. Wszyscy wyróżnieni – 35 wyłonionych uczestników dostanie nagrody rzeczowe i upominki.

3. Prace będą oceniane na podstawie wartości dokumentalnych, artystycznych i pomysłowości autora.

4. Wystawa pokonkursowa będzie trwać od 4 do 25 listopada listopada 2019r., w formie prezentacji plenerowej na placu u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej. Wernisaż odbędzie się 9 listopada 2019r. (sobota) o godzinie 15.

6. Zdjęcia nadesłane na konkurs w postaci plików elektronicznych i zakwalifikowane na wystawę zostaną powiększone przez Organizatora i na jego koszt ale bez możliwości nadzoru autorskiego w procesie wykonania odbitek.

5. Nagrody główne i nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej.

6. Nadesłane prace będą brały udział w pokazie internetowym (galeria) poprzez stronę: https://trojkonkurs.com.pl/ oraz na facebooku: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaPrzedmiescieOlawskie/

7. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną (mail i przez stronę konkursu oraz stronę na facebooku) do dnia 30 października 2019r.

8. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.

9. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na wystawę pokonkursową, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej zawierającej listę Zwycięzców konkursu oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

V. TERMINARZ

1. Nadsyłanie prac: dnia 22 października 2019 roku (do godz. 23:59), decyduje data i godzina wpływu.

2. Wybór i ocena prac przez Komisję Konkursową do dnia 25 października 2019r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej https://trojkonkurs.com.pl/ oraz drogą mailową na adresy laureatów nastąpi najpóźniej 30 października 2019r.

4. Otwarcie wystawy pokonkursowej pt. Trójkąt Detali Licznych 4 listopada 2019r. we Wrocławiu, plac u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgody.

5. Wernisaż wystawy i wręczenie nagród – 9 listopada 2019r.

VI. Nagrody

1. Nagrody Główne za miejsca I, II i III (odpowiednio bony towarowe o wartości 500, 300 i 200zł).

2. Wyróżnienia rzeczowe i upominki dla 35 wybranych laureatów.

Prawa autorskie

1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;

b) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;

c) jeśli na fotografii utrwalono osoby, posiada zgodę tych osób, do wykorzystania ich

wizerunku na potrzeby Konkursu,

d) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie i obróbka przez Organizatora w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji na wystawie lub w innej formie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prac zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, lub odwołujące się do jakiejkolwiek formy dyskryminacji Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia fotografii z postępowania konkursowego bez informowania o tym Uczestnika.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.

VI Informacje organizacyjne

1. Z ramienia Rady Osiedla konkurs nadzoruje radny Robert Lenard Bachmann.

2. Regulamin Konkursu „Trójkąt Detali Licznych” dostępny jest na stronie internetowej https://trojkonkurs.com.pl/

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.